Pay ve Menfaat Sahipleri Politikası

PAY VE MENFAAT SAHİPLERİNİN HAKLARININ KORUNMASI PROSEDÜRÜ

1.    AMAÇ
Menfaat sahipleri kavramını tanımlamak, ilgili menfaat sahiplerine şirketimizle ilgili  “adil, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve açıklıkla yorumlanabilir” tarzda bilgilendirme yapmak suretiyle, hak kullanımı esasları ve yürütme şeklini belirlemektir. 
2.    KAPSAM
Bu düzenleme; şirket çalışanları, kamu otoriteleri, müşteriler, tedarikçiler, kredi verenler, yatırımcılar, çeşitli sivil toplum kuruluşları, şirkete yatırım yapmayı düşünen tasarruf sahipleri ve pay sahipleri ile yazılı ve sözlü iletişimin esaslarını belirler.
3.    YÜRÜRLÜK
Yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
4.    TANIMLAR, YETKİLER VE SORUMLULUKLAR

Menfaat sahiplerimiz “şirket çalışanları, kamu otoriteleri, müşteriler, tedarikçiler, kredi verenler, yatırımcılar, çeşitli sivil toplum kuruluşları, şirkete yatırım yapmayı düşünen tasarruf sahipleri ve pay sahipleri” olarak tespit edilmiştir.

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Araçları 

Menfaat sahipleriyle olan şirket hakkındaki gelişmelere dair paylaşımlar, Kurumsal Yönetim Komitesi marifetiyle yürütülen finansal tablolar, dipnotları, bildirimler, faaliyet raporları, internet sitesi duyuruları, tanıtım dokümanları, basın bültenleri, elektronik iletişim, ilgili özel ve/veya tüzel kişiliklere yapılan sair bilgilendirme yazılarıyla yürütülmektedir. 

Menfaat Sahipleriyle Olan İlişkinin Yönetim Şekli

 • Çalışanlarımız için, Sunar Etik Kuralları,
 • Kamu otoritesi için, ilgili konulardaki hukuki mevzuat,
 • Ticari paydaşlar ve/veya nihai tüketiciler için, ilgili taraflarla akdedilmiş olunan sözleşmeler ve kalite güvence sistemleri münderecatı, 
 • Potansiyel veya fiili pay sahipleri için, TTK ve diğer yasal hükümler,
 • İlişki yönetiminde esas alınır.

Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerdeki haklarının ihlal edildiğinin fark
edilmesi halinde, etkin ve süratli bir şekilde hakların geri tesis edilmesi sağlanır. 

Bu konuların kapsamına göre; IK Kurulu, Disiplin Kurulu, Helal Gıda Komitesi veya Kurumsal Yönetim Komitesi, menfaat sahiplerinin haklarının korunmasını maksadıyla gerekli aksiyonları alır. 

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat, prosedür, yönetmelik veya özel sözleşmelerle düzenlenmediği durumlarda,  teamüller ve etik kurallar esas alınarak haklar korunur.

Bu şekilde ilgili muhataplarımızın, zamanında, doğru, eşit koşullarda ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi sağlanır.

5.    REFERANS

 • KURUMSAL YÖNETİM VE ADAY GÖSTERME KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ,
 • KURUMSAL YÖNETİM VE ADAY GÖSTERME KOMİTESİ GÖREV TANIMI,
 • FİRMA ANA SÖZLEŞMESİ
 • KAMUYU BİLGİLENDİRME POLİTİKASI PROSEDÜRÜ,
 • KAR DAĞITIMI POLİTİKASI
 • IK VE ÜCRET YÖNETİMİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ,
 • ETİK VE DİSİPLİN KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ,
 • ETİK İLKELER VE DAVRANIŞ KODLARI